Fukugawa mannen bashi shita

€ 75,00

Artist: Katsushika Hokusai

 Fukagawa Mannen-bashi shita from 36 views fuji san series.